Els nostres serveis

• Dret Civil
• Dret Penal.
• Dret Mercantil
• Dret Penal
• Dret Administratiu
• Eficàcia en els resultats
• Seriositat en el tracte
• Informació continuada

Serveis
JAUME DALMAU I PABLO ALBEROLA, ADVOCATS trait

Defensem els interessos dels nostres clients davant de qualsevol òrgan jurisdiccional, arbitral o administratiu i, entre d’altres, en les següents matèries:

 

DRET CIVIL :

– Dret de Família: Preparació de capítols matrimonials i de pactes en previsió d’una ruptura; Redacció de convenis reguladors i plans de parentalitat; Processos de separació, divorci i ruptura de parella estable; Dissolució i liquidació de règims econòmics matrimonials; Procediments de potestat parental, guarda dels fills i aliments entre parents; Execució de resolucions dictades en processos de família; Procediments de modificació de mesures; Incapacitacions; Tutela, curatela, assistència i protecció de patrimonis; Adopció.


- Contractes: Assessorament en matèria contractual i redacció de tota mena de contractes civils, entre d’altres els de compravenda, de permuta, d’arres, d’opció de compra, d’arrendament, etc. Constitució i extinció de drets reals (usdefruit, ús, habitació, servituts,...), de garantia (penyora, hipoteca), d’adquisició (tanteig, retracte); Societats civils; Comunitats de béns.


- Responsabilitat civil contractual i extracontractual: Exigència de compliment i reclamació per incompliment de contractes; Reclamació d’impagats comercials; Indemnitzacions derivades d’accidents; Exigència de responsabilitat professional de metges, arquitectes, aparelladors, enginyers, advocats, notaris, registradors. Exigència de responsabilitats per vicis constructius; Reclamacions derivades de la nul·litat, anul·labilitat, rescissió i resolució dels contractes.


- Propietat horitzontal: Assessorament a comunitats de propietaris; Adopció i impugnació d’acords de juntes de propietaris; Reclamació de quotes impagades, etc.


- Processos d’arrendaments: Desnonaments per manca de pagament, per extinció de contracte, per precari, per subarrendaments o per  cessions no consentides, etc.


- Successions: Herències i llegats; Testaments; Declaracions d’hereus en cas de manca de testament (“ab intestato”); Reclamació de llegítimes, etc.


 

DRET MERCANTIL :

- Societats: Adopció i impugnació d’acords; Celebració de juntes; Transmissió de participacions; Responsabilitat dels administradors, etc.


- Contractes mercantils: Reclamacions derivades de l’incompliment de contractes d’agència, de franquícia, d’assegurança, de transport de mercaderies per carretera (tant davant dels tribunals mercantils com davant de les Juntes Arbitrals de Transport), etc.


- Defensa de consumidors i usuaris front a reclamacions abusives; Nul·litat de clàusules contractuals; Reclamacions en virtut de garanties legals o contractuals en la compravenda de béns de consum; Etc.


- Dret bancari: Préstecs, crèdits, arrendaments financers (leasing), renting, venda a terminis, targes de crèdit i contractes bancaris en general; Nul·litat o anul·labilitat de contractes de permuta financera (SWAP), d’adquisicions de participacions preferents o de títols de deute subordinat i de clàusules hipotecàries.

 

DRET PENAL :

- Defensa penal i acusació per tota classe d’infraccions penals.
- Reclamacions per responsabilitat civil derivada d’infraccions penals.
- Responsabilitat penal dels menors d’edat i civil dels seus representants.

 

DRET ADMINISTRATIU :

- Reclamació de responsabilitats patrimonials a les administracions públiques per danys i perjudicis provocats pel mal funcionament dels seus serveis.